Tiedottaminen ja hyväksyminen

  1. Mikäli testamentinsaaja vetoaa testamenttiin, testamentinsaajan on tiedotettava testamentista jokaiselle perilliselle erikseen, tiedottaminen on tehtävä todisteellisesti
  2. Aikarajaa testamentista tiedottamiselle ei ole asetettu, mutta testamentin moittimisaika (6 kk) alkaa hetkestä, joilloin perillinen on saanut testamentin tiedoksi
  3. Testamentinsaaja on velvollinen saattamaan oikeutensa voimaan lähtökohtaisesti kymmenen vuoden kuluessa testamentin tekijän kuolemasta. Jos kuitenkin testamentinsaajan oikeus alkaa myöhemmin kuin testamentin tekijän kuolemasta, kymmenen vuoden kuluessa sanotusta hetkestä.
  4. Tiedottaessaan testamentista testamentinsaajan on liitettävä mukaan oikeaksi todistettu jäljennös testamentista
  5. Mikäli perillinen ei suostu allekirjoittamaan testamentin tiedoksiantoa, voidaan käyttää haastemiestä tiedoksiannon perille viemiseen
  6. Testamentti on lainvoimainen, kun perilliset ovat sen hyväksyneet ja ovat suostuneet olemaan sitä moittimatta
  7. Perillisen allekirjoittamalle tiedoksiannolle ja hyväksymiselle tulee hankkia kaksi esteetöntä todistajaa
  8. Perillinen ei voi vedota lakiosaansa, jos hän on hyväksynyt testamentin ja suostunut olemaan sitä moittimatta
  9. Jos perillinen ei hyväksy testamenttia, hän voi nostaa moitekanteen. Moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut tiedon testamentista.  Jos moitekannetta testamentista ei ole nostettu kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedottamisesta, testamentti saa lainvoiman, vaikka perilliset eivät olisikaan hyväksyneet testamenttia.
  10. Ennen testamentin toimeenpanoa on huomioitava mahdolliset lesken oikeudet sekä mahdolliset testamentin tekijän velkojien oikeudet