Luopuminen

  1. Testamentinsaaja voi luopua testamentista
  2. Testamentista luopuminen voidaan ottaa perintöverotuksessa huomioon vain, jos luopuminen on tehty tehokkaasti eli a)  luopuminen on tehty kirjallisesti b)  luopuja ei ole määrännyt itselleen testamentatusta omaisuudesta millään tavalla c)  luopuminen on tehty viivytyksettä ja viimeistään perunkirjoituksessa niin, että luopuminen voidaan merkitä perukirjaan
  3. Tehokkaan luopumisen varmistamiseksi luopujan tulisi lisäksi välttää testamentin hyväksymistä, koska testamentin hyväksyminen saatetaan tulkita testamenttiin ryhtymiseksi
  4. Testamentattu omaisuus menee luopujan sijaan luopujan sijaantuloperillisille (tavanomaisesti luopujan rintaperillisille), ellei olosuhteista muuta johdu