Tiedonkeruu

Kerätään perukirjan perusteeksi tarvittava tieto. Kerääminen alkaa perinnönjättäjän sukuselvityksellä, jatkuu pesänosakkaiden määrittelyllä ja pesän tilanteen yksityiskohtaisella selvittämisellä (avioehto, testamentti, ilmoitukset leskenoikeuksien käytöstä, perillisten lakiosavaatimukset, tehdyt ositukset, perinnöstä luopumiset, annetut ennakkoperinnöt, lahjat jne.). Selvitetään, onko pesän osakkaissa edunvalvonnan kohteena olevia. Luetteloidaan perinnönjättäjän ja mahdollisen lesken varat ja velat sekä pesän jäämistökulut.