Laatiminen 

Määritelmä
Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jossa testamentin tekijä määrää omaisuutensa jakamisesta kuolemansa jälkeen.

Lainsäädännöllinen tausta
Vainajan omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti perintökaaressa säädetyn perimysjärjestyksen mukaan. Perimysjärjestyksestä on kuitenkin mahdollista poiketa vainajan ennen kuolemaansa tekemällä testamentilla.

Vaatimukset tekijälle 
 1. Testamentin tekijällä täytyy olla selkeä oma tahto siitä, mitä haluaa omaisuudellaan tehdä
 2. Testamentin tekijää ei saa pakottaa tai huijata tekemään testamenttia
 3.  Testamentin tekijän täytyy olla 18 vuotta täyttänyt
 4.  Testamentin saa tehdä alle 18-vuotias ainoastaan, jos hän on tai on ollut naimisissa
 5. 15 vuotta täyttänyt voi kuitenkin määrätä omalla työllään ansaitsemiensa varojen kohtalosta
Vaatimukset todistajille
 1. Todistajien pitää olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä, eivätkä he saa olla sieluntoiminnaltaan häiriintyneitä
 2. Todistajaksi ei saa ottaa testamentin tekijän puolisoa eikä sitä, joka on testamentin tekijään suoraan takenevassa tai etenevässä sukulaisuudessa eikä myöskään hänen veljeänsä eikä sisartaan tai näiden puolisoa tai ottovanhempaansa tai ottolastansa
 3. Todistajaksi ei saa ottaa myöskään testamentin saajaa eikä saajan lähisukulaista
 4. Todistajien tulee tietää, että kyseessä on testamentti, mutta testamentin tekijän päätettävissä on, tahtooko hän ilmoittaa todistajille testamentin sisällön
Muotovaatimukset
 1. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan yhtäaikaa läsnä ollessa
 2. Poikkeustilanteissa, joissa syynä voi olla testamentin tekijän sairaus tai muu pakottava syy, testamentin voi tehdä myös suullisesti kahden todistajan yhtäaikaa läsnä ollessa tai ilman todistajia omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla. Testamentti katsotaan kuitenkin rauenneeksi, ellei sitä tehdä säädetyllä tavalla kolmen kuukauden kuluessa em. syyn poistumisesta.
 3. Testamenttiin on merkittävä testamentin sisältö, allekirjoituspaikka ja -aika
 4. Testamentin tekijän on henkilökohtaisesti allekirjoitettava testamentti
 5. Todistajien on allekirjoituksillaan vahvistettava testamentti oikeaksi
 6. Jotta testamentti olisi pätevä, testamenttiin tulee merkitä todistajien lausunto testamentintekijän oikeustoimikelpoisuudesta sekä siitä, että testamentintekijä on laatinut testamentin omasta vapaasta tahdostaan kenenkään ulkopuolisen häntä siihen pakottamatta, taivuttelematta tai suostuttelematta.
 7. Todistajien on lausunnossaan mainittava myös muista seikoista, jotka he katsovat vahvistavan testamentin pätevyyttä
 8. Testamenttiin on merkittävä todistajien nimenselvennökset, ammatit ja asuinpaikat
 9. Asiakirjaa, jossa testamentin tekijä on esittänyt viimeisen tahtonsa omaisuutensa jakamisesta, ei tarvitse välttämättä otsikoida testamentiksi
Mistä voi määrätä
 1. Testamentin tekijä voi testamentilla määrätä kaikesta omaisuudestaan seuraavin poikkeuksin: a)  jos testamentin tekijällä on rintaperillisiä, ottolapsia tai näiden jälkeläisiä, heillä on oikeus lakiosaan testamentin määräyksestä riippumatta b)  testamentilla ei voi määrätä aviopuolisoiden yhteisestä kodista (esim. luovuttaa sitä ilman kuolleen puolison perillisten suostumusta)  c)  testamentin tekijän ollessa leski, jolla ei ole rintaperillisiä, ottolapsia tai näiden jälkeläisiä ja joka ensin kuolleelta puolisolta on perinyt avio-oikeuden nojalla omaisuutta, ei voi testamentilla määrätä kyseisestä omaisuudesta, kyseisen omaisuuden katsotaan tällöin kuuluvan ensin kuolleen puolison sukuun ja palautuvan ns. toissijaisille perillisille lesken jälkeen
 2. Velkojien oikeuksia ei voi testamentin määräyksellä kumota
 3. Testamentin tekijän ei tarvitse testamentilla määrätä kaikesta omaisuudestaan
 4. Jos testamentin toimeenpanon jälkeen testamentin tekijältä jää jäämistövarallisuutta, se jaetaan perintökaaressa säädetyn perimysjärjestyksen mukaan
 5. Testamentin tulkintavaikeuksien välttämiseksi testamentin määräyksessä tulisi pyrkiä yksiselitteisyyteen
 6. Testamentin määräyksessä mahdollisesti esitetyillä toivomuksilla (kuten toivon, että perinnöstä ei riideltäisi yms.) ei ole lainsuojaa eikä niitä voi oikeusteitse toteuttaa, ne ovat lähinnä moraalisesti velvoittavia
 7. Testamentin määräystä ei tarvitse kertoa edes testamentin todistajille, ellei testamentin tekijä sitä halua
Kenelle voi laatia
 1. Testamentin voi tehdä kenen tahansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön hyväksi
 2. Riittää, kun testamentin saaja on yksilöity siten, että saajasta ei ole epäselvyyttä
 3. Ulkomaan kansalaisille on voitu tiettyjen valtioiden osalta asettaa perimysoikeudellisia rajoituksia
 4. Testamentti on tehoton muun kuin testamentin tekijän kuolinhetkellä elossa olevan tai ennen testamentin tekijän kuolinhetkeä siitetyn ja elävänä syntyneen osalta
Toimeenpanijamääräys
 1. Testamentissa voidaan nimetä testamentin toimeenpanija
 2. Toimeenpanijan tehtävät liittyvät pesän selvittämiseen ja jakokuntoon saattamiseen sekä testamentin täyttämiseen jakamattomasta kuolinpesästä
 3. Laki ei edellytä toimeenpanijamääräyksen sisällyttämistä testamenttiin ja jos osakkaat suurella todennäköisyydellä pystyvät selvittämään pesän ja saattamaan sen jakokuntoon, toimeenpanijamääräyksen tarve jää vähäiseksi
 4. Toimeenpanijamääräys on perusteltua, jos on odotettavissa, että kuolinpesän hallinto tulee olemaan selvästi keskimääräistä haastavampaa (esim. riitaisat kuolinpesät ja/tai kaukana toisistaan asuvat pesän osakkaat)
 5. Toimeenpanijamääräys voi rajoittaa pesän osakkaiden pesänselvitysoikeutta
 6. Lähtökohtaisesti testamentin toimeenpanija on nimettävä pesänselvittäjäksi
 7. Toimeenpanijalla on oikeus hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjän määräystä ja etuoikeus saada pesänselvittäjän määräyskirja
 8. Pesän osakas voidaan määrätä testamentin toimeenpanijaksi, mutta riitaisissa kuolinpesissä toimeenpanijaksi on syytä nimetä ulkopuolinen lakimies
 9. Toimeenpanija voi luopua tehtävästään, mutta luopumisen on tapahduttava ennen testamentin lainvoimaiseksi tuloa
 10. Keskeisin rajoitus toimeenpanijan toimivaltaan on lesken avio-oikeussuhteeseen perustuva oikeus osallistua pesänselvitykseen
 11. Toimeenpanijan toimivalta alkaa siitä, kun perilliset ovat hyväksyneet testamentin tai kun moiteaika (6 kuukautta testamentin tiedoksisaamisesta) on kulunut loppuun
Testamentin muuttaminen 
Testamentin tekijä voi muuttaa tai peruuttaa testamentin milloin tahansa. Muutos tai lisäys on kuitenkin tehtävä testamentin laatimisesta annettujen säännösten ja muotovaatimusten mukaisesti. Peruutus voidaan tehdä hävittämällä testamentti tai muutoin selkeästi ilmaisemalla, että testamentti ei enää vastaa tekijänsä viimeistä tahtoa.