Huomioiminen perintöverotuksessa

  1. Testamentti on perunkirjoituksen yhteydessä toimitettava verottajalle ainoastaan, jos testamentin edunsaajat ilmoittavat vetoavansa testamenttiin eli ilmoittavat halunsa vastaanottaa testamentissa heille osoitettu varallisuus
  2. Testamentti ei sido testamentin edunsaajia vastaanottamaan testamentissa osoitettua varallisuutta
  3. Jos yksikin edunsaaja vetoaa testamenttiin, testamentti otetaan huomioon perintöverotuksessa
  4. Jos kukaan edunsaajista ei halua vedota testamenttiin, se on hyvä todeta perukirjassa, esim. että perinnönjättäjältä jäi testamentti, mutta kukaan edunsaajista ei vetoa siihen, tällöin testamenttia ei oteta huomioon perintöverotuksessa
  5. Testamentin huomioimiseen perintöverotuksessa ei vaikuta se, onko testamentti perunkirjoitusta toimitettaessa lainvoimainen vai ei
  6. Testamentti on lainvoimainen, kun perilliset ovat sen hyväksyneet tai kun moitekannetta ei ole nostettu kuuden kuukauden määräajassa testamentin tiedoksisaamisesta tai kun moiteriidassa on annettu lainvoimainen ratkaisu
  7. Riitautettu testamentti ei vaikuta perintöverotuksen toimittamiseen, vaan verotus toimitetaan testamenttimääräyksen pohjalta
  8. Jos moitekanne menee läpi ja testamentti todetaan osittain tai kokonaan mitättömäksi, verottaja voi oikaista verotusta vastaamaan lainvoimaista päätöstä