Kuolinpesän tila

Selvitä
 1. Perinnönjättäjän asuinpaikka kuolinhetkellä (1 Pääkaupunkiseutu 2 Muu Suomi 3 Ulkomaat)
 2. Oliko perinnönjättäjä 1) avioliitossa 2) eronnut 3) leski 4) rekisteröidyssä parisuhteessa 5) avoliitossa 6) naimaton ilman avoliittoa
 3. Jäikö perinnönjättäjältä rintaperillisiä
 4. Jos perinnönjättäjä oli leski, onko omaisuuden ositus ja perinnönjako toimitettu lesken ja ensin kuolleen puolison perillisten välillä
 5. Oliko perinnönjättäjällä ottolasta (käräjäoikeuden vahvistus)
 6. Oliko perinnönjättäjällä avioehtosopimusta
 7. Oliko perinnönjättäjä tehnyt yleistestamentin tai legaatin
 8. Onko testamentissa nimetty testamentin toimeenpanijaa
 9. Onko testamentinsaaja perillinen, leski, muu henkilö, säätiö, yhdistys tai muu oikeushenkilö
 10. Ottaako testamentinsaaja testamentin vastaan
 11. Oliko perinnönjättäjällä kuollessaan osuutta jakamattomaan kuolinpesään
 12. Jos eloonjääneen puolison omaisuus on suurempi kuin perinnönjättäjän omaisuus, luovuttaako leski tasinkona omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 13. Oliko perinnönjättäjä antanut perillisille ennakkoperintöjä
 14. Oliko perinnönjättäjä antanut perillisille tavanomaista arvokkaampaa lahjaa viimeisten kolmen vuoden aikana ennen kuolemaa
 15. Oliko perinnönjättäjällä henkivakuutusta tai muuta kuolemanvaravakuutusta, jonka edunsaaja on määrätty
 16. Oliko perinnönjättäjälle määrätty edunvalvoja
 17. Onko pesän osakkaissa vajaavaltaisia henkilöitä (alaikäisiä tai pitkän sairauden tai muun syyn vuoksi oikeustoimikelpoisuudeltaan rajoitettuja)
 18. Onko pesän osakkaissa ulkomailla asuvia perillisiä
 19. Onko kuolinpesässä ulkomailla sijaitsevaa omaisuutta
 20. Onko pesässä osakkaita, joiden perinnöttä jättämiselle on olemassa raskauttavia syitä.